KÜNYE HAKKIMIZDA REKLAM
Menü
Çankaya Belediyesi Müfettiş Yardımcısı alacak | Memur Haberleri

Çankaya Belediyesi Müfettiş Yardımcısı alacak

Çankaya Belediyesi Müfettiş Yardımcısı alacak

Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere; “Çankaya e Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna 9. dereceden beş (5) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Whatsapp haber ihbar

Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere; “Çankaya Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna 9. dereceden beş (5) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
 

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hali bulunmamak

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80 (seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak,
 3. 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular)
 4. Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,
 5. Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.)
 6.  Yapılacak sözlü sınava en fazla ikinci defa giriyor olmak,
 7. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. SINAV BAŞVURUSU VE İSTENİLEN BELGELER:

 1. Çankaya Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu: Adaylar 26/04/2021-04/05/2021 tarihleri arasında kurumumuzun (https://www.cankaya.bel.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır. Adaylar başvuru formuna;
 2. Yükseköğrenim Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesini, Denklik Belgesi sunulacak olması durumunda ise yetkili makam tarafından tasdik edilen Denklik Belgesini,
 3. Giriş sınavı ilanın yapıldığı tarihte geçerli olan (A) Grubu KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısını, 26/04/2021- 04/05/2021 tarihleri arasında kurumumuzun (https://www.cankaya.bel.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda ekleyeceklerdir.

4.SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ, SINAV GİRİŞ BELGESİ VE İLANI:

 1. Yazılı sınava, ilan edilen beş (5) kişilik boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 100 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacaktır. 100’ üncü sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday veya adayların bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava alınacaktır.
 2. Yazılı sınava katılabilme koşullarını taşıyan adaylar 01/06/2021 tarihinde (https://www.cankaya.bel.tr) internet adresinde duyurulacaktır.
 3. Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş sınavına katılacaklara (https://yasamboyu.hacettepe.edu.tr) tarafından sınav yeri ve tarihini belirten “Sınav Giriş Belgesi” en geç 07/06/2021 tarihinde adayların erişimine açılacaktır. Sınava ancak bu belge ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, T.C kimlik nosu yazılı olan ehliyet veya geçerli pasaport) gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.

5. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

 1. Sınav; yazılı (çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli) ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav; Çankaya Belediye Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi arasında yapılan protokole göre Hacettepe Üniversitesi tarafından 12-13/06/2021 tarihlerinde üç oturum olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav grupları için 40’ar soru sorulacaktır. Yanlış yanıt doğru yanıtı götürmeyecektir.

Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav grupları için 40’ar soru olacak şekilde toplam 200 soru sorulacaktır. Sınav 3 oturumdan oluşacaktır.

6. YAZILI SINAVIN KONULARI:

Hukuk

 • Anayasa Hukuku, (Genel Esaslar),
 • İdare Hukuku,(Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat),
 • Ceza Hukuku, (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),
 • Medeni Hukuk, (Genel Esaslar ve ayni haklar),
 • Borçlar Hukuku,(Genel Esaslar),
 • Ticaret Hukuku, (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak),
 • Ceza Muhakemesi Usulü Hukuku, (Genel Esaslar),

İktisat

 • İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.)
 •  Para-Banka, Kredi ve Konjonktür
 • Güncel Ekonomik Sorunlar
 • Milli Gelir
 • Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Kuruluşlar
 •  İşletme denetimi ve finansal yönetim

Maliye

 • Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası
 • Türk Vergi Kanunlarının Esasları
 • Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları
 • Bütçe ve Bütçe Çeşitleri
 • Kamu Borçları

Muhasebe

 • Genel Muhasebe
 • Bilanço Analizi ve Teknikleri
 • Ticari Hesap

Yabancı Dil

 • İngilizce
 • Fransızca
 • Almanca, dillerinden birisi

SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınavı kazanan asıl ve asıl aday sayısı kadar yedek adayların listesi, (https://www.cankaya.bel.tr) 09/08/2021 tarihinde ilan edilecektr.        YORUMUNUZU PAYLAŞIN2023'te Kimi Cumhurbaşkanı Olarak Görmek İstersiniz?

2023'te Kimi Cumhurbaşkanı Olarak Görmek İstersiniz?

YAZARLAR

Tümü